Leegstaande woningen en gebouwen

Wat?

Een woning staat leeg als ze gedurende één jaar niet bewoond is.
Een gebouw staat leeg als gedurende één jaar meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet is gebruikt.

Een gebouw of een woning is verwaarloosd als er aan de buitenzijde ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval te zien zijn (bijvoorbeeld loskomende gevelelementen, dichtgetimmerde gevelopeningen).
Verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag.

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

De gemeente maakt jaarlijks een register op van leegstaande woningen en gebouwen. Gebouwen of woningen die door het Vlaamse Gewest geïnventariseerd zijn als verwaarloosd, kunnen eveneens opgenomen worden in het leegstandsregister, en omgekeerd.
Woningen die door het Vlaamse Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar, worden niet opgenomen in het leegstandsregister.

Hoe verloopt de procedure?

Alle houders van een zakelijk recht van het pand (woning of gebouw) worden op de hoogte gebracht van de opname in het leegstandsregister.

Binnen een termijn van dertig dagen kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.

Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.

Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister.

Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand.

Welke zijn de gevolgen van een opname in het leegstandsregister?

Van zodra een woning of een gebouw een volledig jaar is opgenomen in het leegstandsregister, is er een belasting verschuldigd.

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

De belasting bedraagt:

 • € 1.500 voor een volledig gebouw of woonhuis;
 • € 100 voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet;
 • € 500 voor elk overig gebouw of woning.

Voor gebouwen of woningen die verschillende opeenvolgende jaren in het leegstandsregister zijn opgenomen, wordt de belasting telkens verhoogd met het bedrag voor het eerste jaar.
Vanaf het vijfde opeenvolgende jaar wordt de maximale belasting geheven:

 • 7500 € voor een volledig gebouw of woonhuis;
 • 500 € voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet;
 • 2500 € voor elk overig gebouw of woning.

Wanneer krijg je een vrijstelling of schorsing van de heffing?

Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:

 1. de belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning of één enkel gebouw, bij uitsluiting van enige andere woning of enig ander gebouw;
 2. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling;
 3. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing;
 4. de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:

 1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan; 
 2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
 3. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;
 4. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;
 5. gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden en voor de niet-vervallen stedenbouwkundige vergunningen waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning;
 6. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;
 7. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.
 8. overmacht. Het schepencollege beschikt over de mogelijkheid een vrijstelling toe te staan op grond van bewezen overmacht. Het is aan het schepencollege om te oordelen of een bepaalde situatie al dan niet als overmacht kan beschouwd worden.

Deze lijst is exhaustief en vervangt integraal de vrijstellingen die zijn opgenomen in het Decreet grond- en pandenbeleid.

Meer weten?

Hieronder kan je het volledige belastingreglement nalezen.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 30
fax
02 609 86 85
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be