Aanmoedigingspremie beginnende zelfstandigen

De aanmoedigingspremie bedraagt € 1000.

Wie?

Personen die voor de eerste keer in hoofdberoep een ambachtelijke, industriële, commerciële of dienstverlenende activiteit als zelfstandige opstarten en de startende beoefenaars van vrije beroepen of intellectuele dienstverlenende beroepen op het grondgebied van Sint-Genesius-Rode.

Om van de premie te kunnen genieten moet de aanvrager meerderjarig zijn en sinds minstens één jaar in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn. De voornaamste exploitatiezetel dient in Sint-Genesius-Rode gevestigd te zijn.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen binnen de twee jaar na datum waarop de uitoefenaar van het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd, zich vestigde als starter in de gemeente Sint-Genesius-Rode.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

  • een uittreksel uit het strafregister;
  • een attest van de FOD Economie waaruit blijkt dat de starter is ingeschreven in het VKBO als voltijdse zelfstandige in hoofdberoep;
  • een attest van de sociale verzekeringskas met vermelding van de datum van aansluiting van de aanvrager;
  • een afschrift van de inschrijving in het handels- of ambachtenregister en de eventuele wijzigingen. Indien geen inschrijving in het handels- of ambachtenregister vereist is, dient een attest te worden voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokkene zijn activiteit mag uitoefenen (bijvoorbeeld vergunning of bewijs van inschrijving in de orde van het betrokken beroep);
  • een ondertekende verklaring waarbij de aanvrager zich ertoe verbindt zijn activiteit minstens gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar uit te oefenen op het grondgebied van Sint-Genesius-Rode. Deze termijn begint te lopen de dag na de toekenning van de starterspremie door het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum reglement 2021: 22/12/2020

Openingsuren en contact

Financiële dienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 90
e-mail
financien@sint-genesius-rode.be