Belastingen en retributies

Bij het begin van de legislatuur stemt de gemeenteraad over de diverse gemeentelijke belastingen die ze wil toepassen op het grondgebied van de gemeente.
Op een aantal belastingreglementen na, zorgt de dienst financiën voor de inkohiering, het aanmaken van de aanslagbiljetten, de invordering en de vervolging bij gerechtsdeurwaarder indien nodig.

De belasting is gewoonlijk betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet en ten laatste op de uiterste datum van betaling vermeld op het aanslagbiljet.
Alle gemeentelijke belastingen kunnen contant of elektronisch (Bancontact) betaald worden aan het loket; je brengt hiervoor het aanslagbiljet mee dat je per post ontving. Gebruik je het overschrijvingsformulier dat aan het aanslagbiljet is gehecht, dan hoef je je niet te verplaatsen.
Een bezwaarschrift kan ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden na de verzendingsdatum. Dit bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden gedaan of ter plaatse overhandigd tegen ontvangstbewijs met vermelding van naam, adres en een opgave van de feiten en de middelen.